Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

Analitzem la situació de cada infant tenint en compte el seu entorn i tractem diferents trastorns segons les necessitats i dificultats del moment. Algunes qüestions que poden preocupar els pares són: la gelosia i rivalitat entre germans, pors excessives, dificultats de relació, bloquejos en l’aprenentatge, mal comportament, inhibicions, no control d’esfínters, agressivitat descontrolada.

LA INFÀNCIA

DIFICULTATS I TRASTORNS EN EL CREIXEMENT

El desenvolupament en els primers anys de vida i fins a l’adolescència comporta tot un seguit de canvis que, sovint, són propis de l’edat però que, en alguns casos, suposen algun tipus d’alteracions que necessiten d’atenció especialitzada.

Cada infant neix i es desenvolupa en el marc d’una família que conforma el seu context de desenvolupament juntament amb altres àmbits com l’escola i l’entorn social, entorns que s’han de tenir en compte alhora de pensar amb la intervenció psicològica amb un infant o adolescent.

Créixer no és fàcil i acompanyar el creixement tampoc. Durant aquest procés sorgeixen dificultats o fins i tot trastorns que mereixen ser atesos en la mesura que es requereixi: donant una valoració i assessorament professional a la família, fent algunes entrevistes als pares perquè siguin ells mateixos que puguin ajudar l’infant des de casa i/o fent tractaments amb el nen o nena.

Alguns trastorns psicopatològics tenen el seu inici en la infància com, per exemple, els trastorns de conducta, el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), el trastorn de l’espectre autista, els trastorns d’eliminació (enuresi i encopresi) o els trastorns específics de l’aprenentatge. Aquestes disfuncions requereixen una detecció precoç i una intervenció especialitzada que afavoreixi un bon pronòstic i minimitzi els efectes adversos.

Tanmateix, la coordinació amb altres professionals com mestres, psicopedagogs i pediatres, entre altres, sovint és necessari per fer una intervenció global si s’escau.

Per tant, els professionals de Teràpsia especialitzats en la infància fem un anàlisi previ de la situació per tal d’oferir una intervenció adequada a cada infant i família segons les necessitats i dificultats del moment, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de l’infant, així com ajudar els pares en aquest procés d’ acompanyament en el desenvolupament del seu fill/a